REGULAMIN KONKURSU WIEDZOWEGO- „ŚMIECI SZKOLNE”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego pt.  „Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję” edukacja ekologiczna w Gimnazjum im Jana Pawła II w Bedlnie dofinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Łodzi.

2.  Niniejszy  regulamin,  określa  zasady  udziału w  Konkursie  oraz  zasady  jego  przebiegu,  a  także  nadzoru  nad  jego  przygotowaniem i przeprowadzeniem.

 

§ 2.Termin Konkursu

25 kwietnia 2017 r. godz. 9.00

 

§ 3. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

a)  podniesienie  świadomości  ekologicznej  w  zakresie  segregacji  odpadów  oraz  poszerzenie  wiedzy z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami,

b)  uświadomienie  problematyki  zanieczyszczenia  środowiska  poprzez  nieprawidłową  segregację  lub brak segregacji odpadów.

 

§ 4. Warunki oraz zasady udziału i przebieg Konkursu

1.  W  konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie obecni w szkole w dniu Konkursu.

2.  Zakres  pytań  konkursowych  zostanie  przygotowany  przez  opiekunów Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody  przy  pomocy  materiałów dostępnych w gminnej i szkolnej bibliotece oraz na stronach internetowych.

3. 25 kwietnia 2017 r.  o godz. 9.00 uczniowie rozpoczną pisanie testu konkursowego jednocześnie we wszystkich klasach pod opieką nauczycieli, z którymi mają 1 godzinę lekcyjną. 

4. Test składa się z pytań zamkniętych i otwartych.

5.  Na rozwiązanie kompletu zadań uczniowie mają 20 minut.

6.  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia 2017 r. podczas apelu szkolnego.

7.  Z każdej klasy zostaną wyróżnione po trzy osoby, które uzyskają największą ilość punktów z testu wiedzowego.

 

§ 5. Kryteria oceny i werdykt Komisji Konkursowej

1.  Poprawność  odpowiedzi  oceniana  będzie  przez  nauczyciela  odpowiedzialnego  za przygotowanie konkursu wiedzowego –„Śmieci szkolne”.

2.  W  skład  Komisji  Konkursowej  wchodzą:  Dyrektor szkoły  i  opiekunowie Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody.

3.  Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

 

§ 6. Nagrody

1.  Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

2.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

3.  Nagrody  zostaną  wręczone  w  dniu  28  kwietnia 2017 r. podczas apelu szkolnego.

 

 

Dyrektor szkoły:

Kategorie publikacji: